کارگاه تخصصی روزنامه‎نگاری تحقیقی و حقوق‎بشر

کارگاه تخصصی روزنامه‎نگاری تحقیقی و حقوق‎بشر

کارگاه تخصصی روزنامه‎نگاری تحقیقی و حقوق بشر با همکاری اتحادیه حمایت از رسانه‎های دانمارک و اتحادیه روزنامه‎نگاران تحقیقی عرب و با حضور اساتیدی از کشورهای مصر، اردن، دانمارک و انگلستان و روزنامه‎نگاران ایرانی در استانبول ترکیه برگزار شد

 
کارگاه تخصصی روزنامه‎نگاری تحقیقی و حقوق بشر توسط انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی و با همکاری اتحادیه حمایت از رسانه‎های دانمارک و اتحادیه روزنامه‎نگاران تحقیقی عرب و با حضور اساتیدی از کشورهای مصر، اردن، دانمارک و انگلستان و روزنامه‎نگاران ایرانی در استانبول ترکیه برگزار شد