تفاهم‎نامه همکاری انجمن و خانه هنرمندان ایران

تفاهم‎نامه

تفاهم‎نامه همکاری انجمن و خانه هنرمندان ایران

در راستای تحقق رسالت سازمانهای مردم نهاد در فعالیتهای بشردوستانه و با هدف تلاش برای رسیدن به صلح و توسعه پایدار، تفاهم نامه همکاری مشترکی بین انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی و خانه هنرمندان ایران منعقد شد

با هدف تلاش برای رسیدن به صلح و توسعه پایدار، تفاهم نامه همکاری مشترک بین انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی و خانه هنرمندان ایران منعقد شد.
 
این تفاهم نامه در راستای تحقق رسالت سازمانهای مردم نهاد در فعالیتهای بشردوستانه و نیز تبادل سازنده میان ملل برای رسیدن به صلح و توسعه پایدار به امضای مجید رجبی معمار؛ مدیرعامل خانه هنرمندان ایران و ابراهیم ترکی؛ مدیرعامل انجمن پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی رسیده است.
 
خانه هنرمندان ایران و انجمن در نظر دارند برنامه ریزی و برگزاری فعالیتهای مشترک فرهنگی، هنری و اجتماعی در داخل و خارج از کشور را در تقویم کاری خود قرار دهند و در این راستا تلاش خواهند کرد با استفاده از ظرفیتهای موجود و بهره گیری از تجارب ارزشمند اعضاء، فعالیتهای ماندگاری را به اجرا در آورند.