مشاوره و آزمایش داوطلبانه اچ آی وی / ایدز (VCT)

مشاوره بیماریهای رفتاری

مشاوره و آزمایش داوطلبانه اچ آی وی / ایدز (VCT)

آزمایش اچ آی وی باید آگاهانه و با رضایت باشد. هدف از آن مشخص و روشن گردد و اطلاعات درمانی و حمایتی پس از اخذ آزمایش ارائه شود و اصل رازداری به شدت مورد تأکید قرار گرفته و خدمات پس از آزمایش ارائه گردد

مشاوره ایدز گفتگویی محرمانه است که بین مراجع و مشاوره با هدف کمک کردن به مراجع برای سازگاری با استرس و اضطراب ناشی از بیماری انجام می شود. در مشاوره باید به اتخاذ تصمیم در مورد بیماری کمک شود. خطر انتقال اچ آی وی ارزیابی و درباره ی پیشگیری از انتقال نیز بحث شود.
مشاوره باید به همسر، شریک جنسی و خانواده گسترش یابد و پیشگیری گردد.
آزمایش اچ آی وی باید آگاهانه و با رضایت باشد. هدف از آن مشخص و روشن گردد و اطلاعات درمانی و حمایتی پس از اخذ آزمایش ارائه شود.
باید اصل رازداری به شدت مورد تأکید قرار گرفته و خدمات پس از آزمایش ارائه گردد.

فرد باید درک کند که دانستن وضعیت اچ آی وی فواید زیر را دارد:
● درک واقع بینانه تر از آسیب پذیری به اچ آی وی.
● ارتقاء و تداوم رفتارهایی که از انتقال اچ آی وی جلوگیری می کند.
● کاهش اضطراب و تسهیل دروضعیت فرد و سازگاری با آن.
● تسهیل ورود به مداخلات پیشگیری از اچ آی وی از مادر به کودک.
● کمک به مراجع برای برنامه ریزی و انتخاب آگاهانه برای آینده.
● هدایت و ارجاع به موقع به خدمات بالینی اختصاصی اچ آی وی در مراقبت، درمان و حمایت. فوایدی که دانستن وضعیت اچ آی وی در سطح اجتماعی دارد شامل تشکیل آموزشگران همتا و بسیج حمایت ها برای پاسخ های مناسب است. کاهش انکار، انگ و تبعیض و هنجار کردن اقدامات پیشگیرانه اچ آی وی از خواص دیگر آن است.