اهدف مشاوره  و  آزمایش اچ آی وی / ایدز

مشاوره بیماریهای رفتاری

اهدف مشاوره و آزمایش اچ آی وی / ایدز

مشاوره باید از زمان مناسب برخوردار باشد، و بر اصل راز داری در آن تأکید شود، و به نحوی ارائه شود که در دسترس باشد و مورد پذیرش فرد واقع شود. تداوم یکپارچگی و دقت و صحت موارد گفتگو باید مد نظر باشد

در مشاوره اچ آی وی هم اهداف پیشگیرانه و هم اهداف حمایتی لحاظ می شوند.

اهداف پیشگیری برای آنهایی است که :
● هنوز آلوده نشده اند.
● رفتار پرخطر دارند.
● یا رفتار پر خطر ندارند.

اهداف حمایتی برای آنهایی است که:
● آلوده شده اند.
● از اعضای خانواده افراد آلوده می باشند.

مشاوره اچ آی وی شامل دو سطح پیشگیرانه و حمایتی است. در سطح پیشگیرانه به موارد زیر پرداخته می شود :
● ارائه اطلاعات درباره ی اچ آی وی و رفتار پر خطر.
● آموزش روش های انتقال و ارزیابی وجود رفتار پرخطر.
● تسهیل تغییر در سبک زندگی برای پیشگیری از آلودگی.

سطح حمایتی شامل موارد زیر است :
● شناسایی مسایل روانی – اجتماعی در نتیجه آلودگی.
● نگرانی از پیشگیری از آلودگی دراطرافیان.
● برخورد مؤثر.
● توانا کردن فرد برای زندگی با اچ آی وی.

فرد اچ آی وی مثبت باید بتواند بر زندگی خود اقتدار و کنترل داشته باشد و به زندگی معمولی خود ادامه دهد. برای رسیدن به این هدف باید اوقات او به صورت سازنده غنی گردد و اقتدار بر زندگی و تصمیمات اش افزایش یابد. باید قدرت سازش و تطابق فرد افزایش یابد.

پیش نیازهای مشاوره
مشاوره باید از زمان مناسب برخوردار باشد، و بر اصل راز داری در آن تأکید شود، و به نحوی ارائه شود که در دسترس باشد و مورد پذیرش فرد واقع شود. تداوم یکپارچگی و دقت و صحت موارد گفتگو باید مد نظر باشد.

اهداف مشاوره
الف) ایجاد رابطه کمک کننده
در مشاوره، مسایل و مشکلات فرد باید کاملاً شفاف و دور از هر ابهامی باشد. برای مثال اگر فردی می گوید«می خواهم خوب زندگی کنم» باید مشخص شود که دقیقاً منظور از«خوب» چیست وجزییات آن معلوم شود و به تبع آن اهداف فرد تثبیت شود.
باید اطلاعات منابع و جایگزین های واقعی (خدمات بهداشتی، درمانی و رفاهی) ارائه و انتخاب شوند و تقویت انگیزه های فرد برای تغییر رفتار پرخطر وتصمیم گیری برای اقدام به آن شود. علایم جسمی و فشارهای روانی فرد شناسایی و در جهت رفع آن حمایت های لازم انجام پذیرد.
ب) اعتماد سازی و ایجاد اطمینان یا تضمین کردن
باید تضمین شود هر بحثی که انجام شود کاملاً خصوصی خواهد بود.
اگر فرد از مطلع کردن شریک جنسی خود از آلودگی خودداری کند و از روش های پیشگیری امتناع ورزد، ممکن است سبب شکسته شدن رازداری شود. تنها از رازداری می توانیم به سوی اعتماد حرکت کنیم، همدلی توانایی درک و ارتباط با احساسات و تجربیات فرد دیگر است.
ج) همدلی و کنترل احساسات

اصول مشاوره
● نگاه مثبت و بدون شرط و برخورد و رفتار بدون محکوم کردن داشته باشیم
● با فرد به عنوان مورد خاص در داخل ارتباط مشاوره ای رفتار کنیم.
● عدم اظهار این که فرد را تایید نمی کنیم.
● فرد را برای علل و اثر مشکل عفونت سرزنش نکنیم.
● قضاوت اخلاقی نکنیم.
● همه موارد بالا کمک می کند که فرد به آرامی و راحتی صحبت کند، بپذیرد و توجه کند.

مشاوره اچ آی وی
مشاوره اچ آی وی فرآیند ارتباطی است که دو نفر همدیگر را ملاقات می کنند، برای حل بحران،مسئله یا مشکلی یا تصمیم گیری که به مسایل رفتاری و خصوصی فرد می پردازد. گفتگویی است بین فرد و مشاور (یا ارائه کننده خدمت) با هدف توانایی فرد برای سازگاری و تطابق با تنش ها و تصمیم گیری های شخصی در ارتباط با اچ آی وی هدف مشاوره تقویت ظرفیت تصمیم گیری فرد است.
آموزش سلامت و بهداشت بخشی از مشاوره در حوزه های مرتبط با سلامت است ولی مشاوره معادل آموزش بهداشت نیست.
فرآیند مشاوره فراتر از آموزش است و تصمیم گیری برای انتخاب عمل رفتاری را تسهیل می کند.