دیدار با «عاصمه جهانگیر» گزارشگر ویژه و جدید حقوق بشر ایران

شورای حقوق بشر

دیدار با «عاصمه جهانگیر» گزارشگر ویژه و جدید حقوق بشر ایران

سازمانهای مردم نهاد ایرانی دارای مقام مشورتی در سازمان ملل در حاشیه سی و چهارمین نشست شورای حقوق بشر با «عاصمه جهانگیر» گزارشگر جدید حقوق بشر ایران دیدار کردند

نمایندگان سازمانهای مردم نهاد ایرانی دارای مقام مشورتی در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، در حاشیه سی و چهارمین نشست شورای حقوق بشر در ژنو با عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران دیدار کردند. در این دیدار نمایندگان سازمانهای غیردولتی نظرات خود را نسبت به رویکرد گزارشگر جدید حقوق بشر ایران ارائه کردند.
 
تاثیر تحریمهای ضدبشری علیه مردم ایران از مهمترین موضوعات مورد بحث با گزارشگر ویژه بود.