راههای پیشگیری از ایدز

ایدز چیست؟

راههای پیشگیری از ایدز

استفاده از کاندوم از ابتدای شروع فعالیت جنسی، پرهیز از رفتارهای نامتعارف جنسی مثل نزدیکی از مقعد، نزدیکی در هنگام عادت ماهانه و.... خطر انتقال بیماری را کاهش می‌دهد

مطمئن ترین راه پیشگیری از انتقال جنسی بیماری ایدز پرهیز از تماس جنسی و یا ارتباط جنسی در چارچوب روابط صحیح خانوادگی است. ارتباط جنسی باید ترجیحاً انحصاری و با یک فرد شناخته شده باشد که آن فرد نیز رفتار جنسی پرخطر نداشته باشد. استفاده از کاندوم از ابتدای شروع فعالیت جنسی، پرهیز از رفتارهای نامتعارف جنسی مثل نزدیکی از مقعد، نزدیکی در هنگام عادت ماهانه و.... خطر انتقال بیماری را کاهش می‌دهد.
پرهیز از اعتیاد بهترین راه پیشگیری از انتقال بیماری از راه سرنگ آلوده است. پرهیز از اعتیاد تزریقی، پرهیز از تزریق های مکرر با یک سرنگ و پرهیز از تزریق دسته جمعی با یک سرنگ خطر انتقال را کاهش می دهد.
استفاده از وسایل شخصی مثل تیغ و احتراز از خالکوبی و حجامت، انجام بهداشتی ختنه و... از راه های پیشگیری از بیماری است.
درمان بیماری های جنسی نیز به محافظت از بیماری کمک می کند.